logo
thenja

เครื่องอำนวยความสะดวก (Facilities)

Playtime ยังมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 2000 ตร.ม. มีเครื่องเล่นหลากหลายที่เสริมสร้างการพัฒนาทางร่างกาย และสมองของเด็ก ตั้งแต่ อายุ 6 เดือนจนถึงอายุ 14 ปี นอกจากนั้นยังมีการวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการด้วยเครื่องมืออันทันสมัยและมีความแม่นยำสูง รวมถึงยังมีกล้องวงจรปิดมากถึง 16 จุดด้วยกัน ที่คอยดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่อีกด้วย

พื้นที่ใน Playtime สามารถแบ่งได้เป็น 10 ส่วนดังนี้

  • Play Zone
  • Art & Craft Room
  • The Chef Café
  • Birthday Party Room
  • Massage room
  • PlayIce by Playtime
  • Cooking Zone
  • Nammee book Zone

thenja